Wednesday, November 12, 2008

Still Life With Monkey

detail

SOLD

18x18, oil/canvas.

Friday, November 7, 2008

Wednesday, November 5, 2008